LESVOORWAARDEN

Om de lessen en cursussen voor zowel onze studenten/cursisten en onze docenten soepel te laten verlopen hebben wij een reglement opgesteld. Wanneer u bij programma bij Popleiding volgt gaat u automatisch akkoord met deze regels. Onderstaand staan deze nogmaals vermeld.

• Inschrijving en deelname aan de lessen houdt in dat u onze les- en betalingsvoorwaarden accepteert.

• De lessen vinden plaats in de vestiging van Popleiding. Popleiding is gevestigd in het Stadslab op de Leyenbroekerweg 105a te sittard.

• Het plannen van de lessen vindt plaats in onderling overleg met de desbetreffende docent.

• Aanmelding dient schriftelijk te gebeuren door inlevering van een volledig ingevuld en door de betalingsplichtige ondertekend in¬schrijfformulier bij de administratie. Betalingsplichtige is de cursist, bij minderjarigen een van de ouders/verzorgers. De kosten van de inschrijving bedragen (eenmalig) € 15,- (administratiekosten).

• Bij de eerste inschrijving is het mogelijk te starten met een “intro-periode” van 4 weken. Binnen deze periode heeft de cursist de mogelijkheid tot schriftelijke opzegging. (geldt niet bij herinschrijving). Na deze 4 weken verbindt de cursist zich voor een periode van 4 maanden aan Popleiding.

• Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren en minimaal 1 maand voor afloop van deze periode. Zonder opzegging verbindt de cursist zich (steeds) opnieuw aan Popleiding voor een periode van 4 maanden.

• Tussentijdse uitschrijving gedurende de periode van 4 maanden is uitsluitend mogelijk bij onvoorziene, uitzonderlijke omstandigheden (langdurige ziekte van een cursist of verhuizing naar een andere gemeente). Een verzoek daartoe dient, met redenen omkleedt, schriftelijk te worden ingediend. De directie beslist uiteindelijk of dit verzoek gehonoreerd wordt. Hierbij geldt een opzegtermijn van 1 maand.

• Afmelden voor een les dient minimaal 24 uur van tevoren te gebeuren, en met een goede reden. Indien dit niet gebeurt moet de les alsnog betaald worden. Bij een afmelding krijgt elke leerling de kans om de les binnen 2 weken in te halen. Gebeurt dit niet, dan moet de les eveneens alsnog betaald worden. Het initiatief voor het plannen van de inhaalles ligt bij de leerling. Bij een afmelding van een inhaalles dient de betreffende les betaald te worden.

• De tarieven voor 2014 zijn als volgt : € 20,- voor een half uur en € 25,- voor 45 minuten. De keuze van de lesduur gaat in onderling overleg met de docent. De bedragen zijn exclusief BTW (21%), dit geldt echter alleen voor cursisten van 21 jaar en ouder. Popleiding behoudt het recht om de tarieven te wijzigen. Elke wijziging zal minimaal 2 maanden voor ingang aan de cursist worden doorgegeven.

• Betaling van het cursusgeld dient te geschieden op een van de volgende 2 manieren: via automatische incasso (mag eventueel in 2 termijnen), of een maandelijkse vooruitbetaling via de bank, waarin het lesgeld in de 1e week van de nieuwe maand dient te worden voldaan.

• Bij uitblijven van betaling ontvangt u uiteraard een herinnering. Eventuele verdere aanmaningen worden steeds verhoogd met € 15,= administratiekosten. Indien de betalingsachterstand meer dan 1 maand bedraagt wordt onze vordering via gerechtelijke incasso afgehandeld en wordt de cursist de toegang tot de lessen ontzegd.